top of page
Deborah-Nas _ Floris Heuer 3_edited.jpg

Boek een inspirerende keynote presentatie van Deborah Nas! Krijg concrete tips en handvaten om uw sector en organisatie toekomstbestendig te maken:

Welke technologische trends zullen onze toekomst beïnvloeden?
Waarom is succesvol innoveren zo moeilijk?
Waarom vinden sommige mensen nieuwe technologie geweldig,
en anderen het eng?

Wilt u uw publiek inspireren met de technologie trends van de toekomst?
loader,gif

Deborah geeft in haar presentaties op verfrissende en inspirerende wijze antwoord op deze vragen. Zij bouwt voort op 25 jaar hands-on ervaring in innovatieprojecten binnen startups, grote bedrijven en overheden en heeft als professor zicht op toekomstige technologische ontwikkelingen.

Acterend op het kruispunt van wetenschap, technologie, business en psychologie, weet Deborah treffend de koppeling te maken tussen het individu, organisaties en de maatschappij. Samen met de persoonlijke anekdotes waarin Deborah haar ervaringen als innovatie-adviseur, consument en moeder van twee technologie-liefhebbende tieners  deelt, helpt dit het publiek om technologische trends en ontwikkelingen in een groter perspectief te zien. 

Deborah's maatwerk presentaties bieden een interessante kijk in de toekomst aan de hand van inspirerende voorbeelden van huidige en te verwachten technologische innovaties en mogelijke toepassingen. Bovendien geeft zij praktische tips over wat organisaties en individuen kunnen doen om innovatiever te worden en nieuwe technologieën te omarmen.

Thema's
pres 1 - Mens i Tech V Wereld
DE MENS IN EEN
TECHNOLOGISCH VERANDERENDE WERELD
kleur - noun-cloud-3166980-1F1D58.png

Hoe verhouden wij ons tot nieuwe technologische innovaties?

Waarom hebben veel mensen een haat-liefde verhouding met technologie?

Waar komt onze kritische houding ten opzichte van technologie vandaan?

 

Technologie heeft onze maatschappij de afgelopen decennia sterk veranderd. Sinds de komst van digitale technologieën gaan de ontwikkelingen steeds sneller en is de invloed van technologie op ons leven en de wereld om ons heen steeds groter. Als je niet digitaal vaardig bent, dan is deelname aan de (digitale) samenleving en het uitoefenen van beroepen in de (nabije) toekomst een grote uitdaging.

Een kleine groep mensen omarmt nieuwe technologische ontwikkelingen direct terwijl het merendeel van de mensen aanvankelijk minder enthousiast is. Zij nemen een afwachtende houding aan, of ervaren zelfs weerstand tegen de veranderingen die technologische innovaties teweeg kunnen brengen.

In haar presentatie ‘De mens in een technologisch veranderende wereld’ neemt Deborah het publiek aan de hand van herkenbare anekdotes en verrassende gedachtenexperimenten mee in de psychologie achter het wel of niet omarmen van nieuwe technologische innovaties.

“Onze kritische houding ten opzichte van technologische innovaties komt vaak voort uit ervaringen in ons verleden en de context waarin we opgroeiden. Ik laat mensen ervaren dat verandering van referentiekader leidt tot een nieuw perspectief.”

- Deborah Nas

ONDERNEMERSCHAP, LEIDERSCHAP
EN INNOVATIE
kleur noun-innovation-2417983-f5c639.png

Waarom laten veel startups de gevestigde bedrijven ver achter zich als het op innovatie aankomt?

Waarom is de ene innovatie wel succesvol en de andere niet,

terwijl de producten soms op elkaar lijken? 
 

Deborah biedt in haar presentatie 'Ondernemerschap, leiderschap en innovatie' op inspirerende manier inzicht in de redenen waarom startups zoveel sneller kunnen innoveren dan gevestigde bedrijven. 

 

Zij beantwoordt vragen als:
Hoe ontwikkelt u leiderschap in een snel veranderend technologisch landschap?
Hoe kunt u weerstand tegen technologische innovaties ombuigen naar acceptatie?
Hoe kunt u innovatie regisseren en jouw innovatiesucces vergroten?

Aan de hand van praktische voorbeelden die zijn afgestemd op het thema van het event, krijgt het publiek inzicht in de innovatiekansen binnen de sector en de ‘recepten voor succesvolle innovatie’.

"Succesvol innoveren vereist sterk leiderschap, de bereidheid om risico's te nemen en eventuele mislukkingen te omarmen."

- Deborah Nas

pres 2 - O, L & Innovatie
footer
DE TOEKOMST VAN WERK
kleur noun-work-marketing-2305722-36d1b5.png

Hoe gaan nieuwe technologieën als AI ons werk veranderen?

Hoe kunt u weerstand en angst rondom deze veranderingen ombuigen?

Hoe kunt u meekomen met de razendsnelle technologische ontwikkelingen?

De komst van nieuwe technologieën als AI, Augmented en Virtual Reality, Robotica, Internet of Things, platformen en No Code oplossingen zullen ons werk drastisch veranderen. Dit toekomstperspectief roept veelal weerstand en angst op voor verlies van werk of het niet mee kunnen komen met de razendsnelle technologische ontwikkelingen.

Deborah legt in deze presentatie op verfrissende en verrassende wijze uit waarom mensen weerstand tegen nieuwe technologische innovaties ervaren en hoe we deze weerstand kunnen verkleinen en ombuigen.

Zij laat aan de hand van vele inspirerende voorbeelden zien wat er op dit moment al gaande is in het werkveld van de business professional en wat we de komende jaren kunnen verwachten. Het publiek zal de zaal verlaten met een flinke dosis inspiratie én concrete handvatten om nieuwe technologieën te omarmen!

“Big data, Artificial Intelligence, Internet of Things en robotica zullen ons werk en hoe we werk organiseren het komende decennium ingrijpend veranderen.”

- Deborah Nas

pres 3 - Toekomst v Werk
DUURZAAMHEID EN DE ENERGIETRANSITIE
kleur noun-green-energy-2030272-f36131.png

Welke ontwikkelingen kunt u de komende jaren verwachten in de energietransitie?

Hoe kunt ú duurzaam innoveren in uw branche?

 

Een duurzame bedrijfsvoering is geen keuze meer maar pure noodzaak. In 2050 moeten alle bedrijven CO2-neutraal opereren, in 2030 moet de totale CO2-uitstoot met 55% zijn teruggebracht, en vanaf 2024 wordt de duurzaamheidsrapportage CSRD gefaseerd verplicht ingevoerd.

Steeds meer bedrijven omarmen duurzaamheid en stellen zeer ambitieuze doelen: Apple’s volledige waardeketen zal in 2030 klimaatneutraal zijn. Microsoft gaat nog een stap verder en stelt zichzelf daarnaast tot doel om in 2050 alle CO2 die het bedrijf in haar bestaan heeft uitgestoten uit de atmosfeer te hebben verwijderd.

Ieder bedrijf moet zijn verantwoordelijkheid nemen en versneld verduurzamen.

Technologie kan hierbij helpen. Maar hoe?

Deborah legt in deze presentatie op inzichtelijke wijze uit wat de bouwblokken in de energietransitie zijn, hoe technologie duurzame innovatie mogelijk maakt en welke ontwikkelingen we de komende jaren kunnen verwachten.

"Alleen de bedrijven die duurzaamheid en innovatie volledig integreren in hun bedrijfsvoering hebben op de lange termijn bestaansrecht."

- Deborah Nas

pres 4 - Duurz & Energietransitite
DISRUPTIEVE TECHNOLOGIEËN:
AI & QUANTUM
kleur - noun-ai-2235126-FFFFFF.png

Wat kunnen AI en Quantum voor het bedrijfsleven en de mensheid betekenen?

Waar staan we nu en welke ontwikkelingen kunnen we verwachten?

Soms komen er technologieën voorbij die de wereld écht veranderen. 
Artificial Intelligence (AI) en quantumtechnologie zijn zulke disruptieve technologieën. AI wordt al veelvuldig toegepast en de invloed van AI op ons werk en leven is enorm. Toepassingen van AI roepen echter ook vele vragen op.

Terwijl we nog moeten ontdekken hoe we ons verhouden tot AI moeten we ook al gaan nadenken over de volgende disruptieve technologie: Quantum. Quantumcomputers zullen steeds krachtiger worden en in staat zijn om complexe problemen op te lossen die momenteel buiten het bereik van klassieke computers liggen. Dit biedt nieuwe kansen maar roept ook nieuwe maatschappelijke en ethische vragen op.

In de lezing ‘Disruptieve technoologieën: AI & Quantum’ biedt Deborah een verhelderende blik op een toekomst met disruptieve technologieën. Zij maakt technologie begrijpelijk voor iedereen in de zaal.

"Technologieën zoals AI en Quantum transformeren onze maatschappij, stimuleren innovatie en creëren nieuwe mogelijkheden die we ons nu nog niet kunnen voorstellen."

- Deborah Nas

pres 5 - Disr Tech: Quantum & AI
kleur noun-hyperloop-train-2415931-ff9640.png

Wat zijn de mobiliteitstrends van de nabije én de verre toekomst?

Hoe kunnen nieuwe technologieën en vervoersconcepten ons vervoersysteem verduurzamen en verbeteren?

Mobiliteit speelt een cruciale rol in onze samenleving en onze economie.

Helaas veroorzaakt het ook een kwart van onze CO2 uitstoot, luchtvervuiling en (geluids)overlast. De manier waarop wij onszelf en onze goederen verplaatsen moet daarom snel verduurzamen. Nieuwe technologieën en innovaties maken dit mogelijk.

Deborah biedt in deze presentatie een fascinerende inkijk in de mobiliteitstrends van de nabije én de verre toekomst, zoals hyperloops en cargoloops. Zij laat zien hoe opkomende concepten zoals ‘Mobility as a Service’ verschillende vervoerssystemen aan elkaar koppelt.

 

Uw publiek krijgt inzicht in hoe nieuwe technologieën en slimme algoritmes zeer complexe mobiliteitsvragen kunnen oplossen en bij kunnen dragen aan vernieuwing van onze vervoerssystemen op een duurzame manier. 

TECHNOLOGIE EN INNOVATIE IN MOBILITEIT

"We moeten onze mobiliteit in hoog tempo verduurzamen. Dit vereist een holistische benadering waarin beleid, technologische innovaties, businessmodelinnovaties én gedragsverandering samengaan."

- Deborah Nas

pres 6 - Tech & Inn in Mobiliteit
DISRUPTIEVE TECHNOLOGIEËN IN DE GEZONDHEIDSZORG
kleur noun-medical-science-1789722-36d1b5.png

Wat zijn de kansen en bedreigingen van nieuwe technologieën in de gezondheidszorg?

Waarom wordt er zo weinig gebruikt gemaakt van beschikbare technologische innovaties?

Nieuwe technologieën hebben al vele sectoren ingrijpend veranderd. De komende decennia staat ook de gezondheidssector voor grote veranderingen. Technologie zal op vele manieren het werk van de zorgprofessional raken en de relatie tussen verzekeraar, zorgaanbieder en patiënt veranderen. Nieuwe technologieën bieden kansen, maar roepen ook de nodige vragen op.

Professor en innovatie-expert Deborah Nas belicht de kansen en bedreigingen van nieuwe technologieën in de gezondheidszorg en legt op verhelderende wijze uit waarom de zorgsector slechts een fractie gebruikt van wat op technologisch gebied mogelijk is.

Met haar presentatie over disruptieve technologieën in de gezondheidszorg biedt Deborah Nas een interessante inkijk in de ontwikkelingen en trends in de gezondheidszorg, zowel in de nabije als in de verre toekomst. 

“De adoptiesnelheid van nieuwe technologieën in de gezondheidszorg is zorgwekkend laag. We hebben technologische innovaties hard nodig om een duurzaam, betaalbaar en kwalitatief hoogstaand zorgsysteem te creëren en behouden.”

- Deborah Nas

pres 7 - Disr Tech in Gezondheidszorg
kleur noun-future-estate-3944523-21356a.png
TECHNOLOGIE EN INNOVATIE IN DE BOUW

Wat zijn de (digitale) innovatiemogelijkheden in de bouw- en vastgoedsector, nu en in de toekomst?

Welke kansen liggen er voor uw sector?

Digitale technologieën hebben al vele organisaties ingrijpend veranderd. De komende decennia staat ook de bouw- en vastgoedsector voor grote vernieuwing. Data en kunstmatige intelligentie maken nieuwe manieren van onderhoud en nieuwe businessmodellen mogelijk en bieden enorme kansen voor organisaties die hier tijdig op inspringen.

De presentatie ‘Technologie en innovatie in de bouw’ biedt een verfrissend perspectief op de (digitale) innovatiemogelijkheden in de bouw- en vastgoedsector, nu en in de toekomst. 

Deborah laat aan de hand van inspirerende voorbeelden van startups uit binnen- en buitenland zien welke innovaties we in de bouw- en vastgoedsector kunnen verwachten en vertaalt deze naar kansen en mogelijkheden voor uw domein en doelgroep. Uw publiek zal de zaal verlaten met een flinke dosis inspiratie én concrete handvatten voor vernieuwing.

"De bouw en vastgoedsector is lang traditioneel gebleven, maar verandering is op komst. Digitale innovaties zullen de sector in hoog tempo transformeren. Startups spelen hierin een belangrijke rol."

- Deborah Nas

pres 8 - Tech & Inn id Bouw
TECHNOLOGIE EN INNOVATIE IN HET ONDERWIJS
kleur noun-graduation-1753957-e23337.png

Hoe kunnen we ons onderwijs afstemmen op de toekomst?

Welke mogelijkheden bieden nieuwe technologieën het onderwijs?

Kan technologie helpen bij de huidige uitdagingen in het onderwijs?

Het onderwijs staat voor enorme uitdagingen: het lerarentekort, kansenongelijkheid en dalende lees- en schrijfvaardigheden zijn bij iedere school topprioriteit. Nieuwe technologische innovaties kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij de aanpak van deze uitdagingen maar slechts nog weinig scholen omarmen deze technologische mogelijkheden.

Met haar lezing ‘Technologie en innovatie in het onderwijs’ biedt Deborah Nas een inkijk in de mogelijkheden die technologie biedt, zowel in de nabije als in de verre toekomst en de vragen die dit oproept bij leraren, ouders en beleidsmakers. Uw bezoekers verlaten de zaal met een dosis inspiratie én concrete handvatten voor de toekomst. 

Deborah brengt in deze verfrissende presentatie haar ervaringen als moeder van twee schoolgaande kinderen, haar kennis als innovatieprofessor en haar passie voor onderwijs samen. Zij legt op een verrassende en aansprekende wijze uit waarom nieuwe technologische innovaties slechts langzaam hun weg vinden naar het klaslokaal door haar theoretische kennis van het menselijk gedrag en persoonlijke anekdotes te combineren. 

Deborah kan haar presentatie op maat maken voor het primair, voortgezet of het hoger onderwijs.

"Kinderen die nu naar de lagere school gaan, beginnen tussen 2035 - 2045 aan hun eerste baan. De wereld ziet er dan echt anders uit! We moeten ons onderwijs nú afstemmen op de toekomst."

- Deborah Nas

pres 9 - Tech & INN ih Onderwijs
bottom of page